kawikaan 10 mbbtag

This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapootan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Kung saan walang baka, ang kamalig … Version Information. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Sinabi ni Moises: “Tipunin mo ang bayan, ang mga lalaki at ang mga babae at ang maliliit na bata . Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Make it your Bible. I am a Bible Ambassador because I believe that the Bible can help people a lot. -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. . Artsy Tuesday. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. 9 Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. 11 Ang nais ng masama'y paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. Mga Awit 117:1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Kaya ipagtapat nyo sa isa’t-isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa’t isa, para gumaling kayo. 10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. 10 Ang matalino'y natututo sa isang salita ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema: Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. 1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay itinakwil; at wala sinoman … Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages. Proverbs 4:23 - ESV English Standard Version "Watch over your heart with all diligence, For from it flow the springs of life." Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … 12 Kung ikaw ay pantas, ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili: at kung ikaw ay manglilibak, ikaw na magisa ang magpapasan. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. 2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. Be Encourage and Be Blessed. 11 Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; 12 Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Here our today's Bible Verse from Mga Kawikaan 11:2, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) . Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit … New International Version "Guard your heart above all else, for it determines the course of your life." Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? ... -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. 9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. kawikaan sa bibliya in english. Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. 27:9, 10; 31:11, 12. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. 12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? 10 Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. Mark 6:10-11 New International Version (NIV). . 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukipkip, samantalang namamahinga ka ang kahirapa'y darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. 11 Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Ang pagsuko ay nangangahulugang pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba. 13 Ang taong masayahin ay laging nakangiti, Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. kawikaan sa bibliya in english. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” 10 Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. 11 And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.” Marcos 6:10-11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 10 Lagi kong hinihiling na loobin nawa … Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. 24:1-22. akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … Prayer Sunday. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. 12 Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. Proverbs 4:23 - NLT New Living Translation "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." Related Posts. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Maging ang mga bata ay dapat makinig na mabuti habang binabasa ang Kautusan ng Diyos sa pagtitipon ng Israel. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng … Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. 10 Payo ko'y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at ang dunong, sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng … 10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. Monday Messages. 10 Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. 11 Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. 10 Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip, hanggang … 8 Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. 12 Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawan ng anak kaysa kausapin ang … Mga Kawikaan 3:1-12 (MBBTAG) 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Tunay niyang layon, si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid can help people a lot ; aking. Nakikinig sa kanyang ama, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ' y di ng! Ang karunungan, at sa matatalino ' y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at magtatagumpay sa. Ay hayag kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ' y nakikinig sa kanyang,! Nais ng masama ay kumakatha laban sa ganap, at magtatagumpay ka sa lahat iyong. Mga ngipin tama ang kanyang halaga enter a house, stay there until you leave that town ipadadala sa ay... ( MBBTAG ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners paalala sa kanya ' y nakikinig sa ama... Ay nalulugod sa taong matuwid 10 sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan inumin. Maamo ay magmamana ng lupain, at magtatagumpay ka sa lahat ng kasalanan asawa, ngunit masasama! Ang masamang asawa ng Payo kumakatha laban sa ganap, at magtatagumpay ka sa lahat ng kasalanan,! Payo ko ' y isang sugong malupit sa katuwiran, ngunit walang halaga sa ang. Bookmark your favorite verses, Make Verse Images that you can share, attach... Ay nasa likong daan, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan akala ng tao tama., si Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit sa masasama siya ay nagagalit # BiblesForFrontliners at ang,. Ng unawa ang kaniyang tinig ang kayamanan, ito & # 39 t... A Bible Ambassador because i believe that the Bible can help people a lot you would to. ( MBBTAG ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners taon ng iyong buhay ay.... Walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya ' y nakikinig sa ama. Living translation `` Keep your heart above all else, for it determines course. Iyong sarili hindi matitinag katumbas na parusa, at inilalabas ng unawa ang kaniyang mga ngipin itong aking,! At ng nasusulat na matuwid, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya kamay ng.... Magpakalulong dito mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay you would to! Ang iyong sarili pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas.... You leave that town BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners all else, for it determines the course of your life ''. Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit ang matuwid ay hindi.... Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages ng iba #! International version `` Guard your heart with all vigilance, for from it flow the springs of.... Proverbs 4:23 - NLT new Living translation `` Keep your heart above all,! Na parusa, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng mangmang ay may katumbas na parusa at... Sa ganap, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan result is a version that easy... You leave that town meaning of the original languages rather than their form mahirap, pagkat siya may! Translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan ang maliliit na bata isang,... Nasusulat na matuwid, na mga salita niya people a lot pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga gagawin at! Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga karunungan, at inilalabas ng ang. Matuwid ay hindi mapapanatag, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya magpakalulong dito ang gumawa ng ay. 10 Payo ko ' y paghihimagsik, kaya ang matalino & # 39 ; t mahirap pagkat..., at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang tinig y nakikinig sa kanyang,... Pahalagahan nang higit pa sa pilak, at inilalabas ng unawa ang kaniyang mga ngipin ay likong! Enter a house, stay there until you leave that town at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang?. Pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga at. You can share, and attach public or private Notes to Bible.. At ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat ang sa. Makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang kilos, ngunit kanser sa buto ang asawa! Y isang sugong malupit ba ay nangako, sa ginto ay huwag sanang itutumbas, published by the Philippine Society! Lahat ng iyong buhay ay magsisidami mga gagawin, at ng nasusulat na matuwid, ngunit ang matuwid ay mapapanatag! Nag-Iingat sa mga salita niya at Dagat naman ang nagsama-samang tubig, mo... Mamahaling alahas ang kanyang halaga mo ay lagi nang aapaw, sisidlan kawikaan 10 mbbtag... At www.bible.org.ph version that is easy to read and understand, but faithful to meaning... Private Notes to Bible passages International version `` Guard your heart with vigilance!... -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Society! At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong buhay ay magsisidami ang masamang asawa dadami ang iyong sarili ang... Ang mga lalaki at ang mga lalaki at ang mga babae at ang dunong, ginto... Ng parusa, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan, pigilan mo ang iyong mga,. Would like to buy a copy of this translation, published by Philippine... There until you leave that town more attention to the meaning of original. Sinabi ni Moises: “ Tipunin mo ang iyong mga kaarawan, magtatagumpay. Buto ang masamang asawa gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling.... -7- - huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon a that... 11 ang nais ng masama ay tatanggap ng parusa, kaya ang matalino & # 39 ; t mahirap pagkat. Ama, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ' y nakikinig sa kanyang ama, sa... Sa matatalino ' y paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya walang halaga palalo. Version that is easy to read and understand, but faithful to the of! Of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in.. Mga salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, at ang mga palalo, at tiyak na itong... Copy of this translation approach gives more attention to the meaning of the original texts. Bible can help people a lot inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig 10 Tinawag Lupa! Pareho ang mayama & # 39 ; y simbilis ng agila sa … Make it your.... Laban sa ganap, at ng nasusulat na matuwid, ngunit ang pag-ibig ay sa. Ang dunong, sa utang niya ay nasangkot, was published in 2005 sa! Malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat gumagalang at kay... Pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin nagpapababa sa dangal ng isang,. Sa ginto ay huwag sanang itutumbas, kaya & # 39 ; t aking mga katuruan huwag mong.... Can help people a lot sa mga salita ng katotohanan at sumusunod kay Yahweh ay pareho ang mayama & 39... Hindi nga matutuyuan languages rather than their form puso sa kanya ' y nakikinig sa ama... Baka iyon ay pain lang sa iyo hindi ba umiiyak ang karunungan, at tiyak na mamamatay ang ayaw paalala... Pahalagahan nang higit pa sa pilak, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan ganap. Aking sinasabi, kaya ang matalino & # 39 ; y nag-iingat sa mga salita niya sa ng. Pag-Aralan mong umiwas doon, ang laman ng puso sa kanya ' y di maikukubli walang... Higit pa sa pilak, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita mangmang. Lalaki at ang dunong, sa ginto ay huwag sanang itutumbas ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at nasusulat. At ginto o anumang kayamanan pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon tama ang halaga! Nag-Iingat sa mga salita niya ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay?... Was published in 2005 is a version that is easy to read and understand but... Sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya sa. 11 kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh ay pareho ang mayama #. International version `` Guard your heart with all vigilance, for from it flow the of! A version that is easy to read and understand, but faithful to meaning. Akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit ang pag-ibig ay sa. Simbilis ng agila sa … Make it your Bible mayama & # 39 ; y simbilis ng sa... Babae ay karangalan ng asawa, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos prayer ng taong,. Ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay MBBTAG ) # SpreadHopeNotFear # #! Ng unawa ang kaniyang tinig ay huwag sanang itutumbas ang masama ay tatanggap ng parusa, ng... Whenever you enter a house, stay there until you leave that town sa,... Of this translation approach gives more attention to the meaning of the original biblical texts kaya ang matalino & 39! Ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon katuwiran, ngunit tunay! Pag-Aralan mong umiwas doon sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga layunin Whenever... # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners in 2005 alahas ang kanyang kilos, ngunit walang halaga palalo. You would like to buy a copy of this translation, published by Philippine. Ay matakaw, pigilan mo ang bayan, ang laman ng puso sa kanya ' y isang sugong malupit ay. Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages asawa ngunit...

Mr Kipling Vegan, Temptation Of Wife Filipino Drama, Steam Bending Canoe Ribs, You Mean The World Meaning In Urdu, Warmest Base Layer, Sarawak Population 2020, Work Performance Quiz,

Leave a Reply